Deklaracja ochrony danych

Informacja o ochronie prywatności Panasonic

Ostatnia aktualizacja [2022.06.30]

Spółka Panasonic zobowiązuje się do zapewnienia, że Państwa „Dane osobowe” (wyjaśnione poniżej) są wykorzystywane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i bezpieczny oraz że Państwa prywatność jest chroniona przez cały czas. Bardzo istotne jest dla nas zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2016/679 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”).

Celem niniejszej Informacji o ochronie prywatności jest opisanie sposobu „przetwarzania” (wyjaśnione poniżej) informacji na Państwa temat („Dane osobowe”, wyjaśnione poniżej), które nam Państwo przekażą albo które zgromadzimy poprzez korzystanie z tej witryny internetowej, poprzez kontakty z naszym działem obsługi klienta albo przez subskrypcje komunikatów marketingowych] (łącznie nasze „Usługi”) albo podczas kontaktów nawiązywanych z nami w mediach społecznościowych albo w inny sposób. Ma ona zastosowanie również w przypadku wyraźnego nawiązania do niej poprzez łącze albo w podobny sposób. W sytuacjach, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe i wymagana jest inna informacja o ochronie prywatności (np. w przypadku innych określonych witryn internetowych albo portali), Panasonic przekaże szczegółową informację o ochronie prywatności. Ta Informacja o ochronie prywatności uzupełnia pozostałe informacje o ochronie prywatności i nie ma być wobec nich nadrzędna.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, jakie Dane osobowe gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy (dalej „przetwarzamy”), w jaki sposób się to odbywa, w jakim celu oraz na jakich podstawach prawnych. Znajdują się w niej również informacje na temat praw przysługujących Państwu na mocy RODO i sposobu, w jaki można się z nami skontaktować w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw albo w przypadku skargi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, należy kliknąć podane poniżej łącza:

1.      O nas

2.      Czym są Dane osobowe?

3.      Jakie Dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób?

4.      W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe (cel oraz podstawa prawna)?

5.      Komu ujawniamy Państwa Dane osobowe?

6.      Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych?

7.      Dostęp do swoich Danych osobowych i inne przysługujące Państwu prawa

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawa przysługujące Państwu w związku komunikacją marketingową

Korzystanie z praw

Skargi

8.      Przekazywanie danych za granicę

9.      Przechowywanie danych – Jak długo będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe?

10.         Łącza i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych Usługach

11.         Pliki cookie

12.         Dane osobowe dzieci

13.         Zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo Państwa Danych osobowych

14.         Kontakt z nami

1.    O nas

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została wydana przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-583, przy ulicy Wołoskiej 9, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, o numerze REGON: 142346837, o numerze NIP: 1070016099 w imieniu naszym i Grupy spółek Panasonic. Grupa spółek Panasonic składa się z Panasonic Corporation z siedzibą w Kadomie w prefekturze Osaka w Japonii oraz z szeregu jednostek stowarzyszonych wymienionych tutaj                http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności określenia takie jak „Panasonic”, „my”, „nas” albo „nasz” odnoszą się do odpowiedniej spółki/odpowiednich spółek (w przypadku współadministratorów) z Grupy Panasonic, która jest/które są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest to GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie 37-100 przyul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000224213, nr REGON: 180004113, NIP: 815-166-49-72, nr BDO: 000003403. W przypadku, gdy kilka spółek Panasonic jest wspólnie odpowiedzialnych za przetwarzanie Państwa danych osobowych, z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skorzystać w kontaktach ze spółką publikującą tę Informację o ochronie prywatności.

2.    Czym są Dane osobowe?

Na potrzeby niniejszej Informacji o ochronie prywatności na „Dane osobowe” składają się wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, na podstawie których można bezpośrednio albo pośrednio zidentyfikować tę osobę. Gdy łączymy inne informacje (tj. informacje, które samodzielnie nie umożliwiają ustalenia tożsamości danej osoby) z Danymi osobowymi, traktujemy połączone dane jako Dane osobowe.

3.    Jakie Dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób?

Zależnie od sposobu korzystania z tej witryny internetowej/naszych Usług, należy zapoznać się z częścią ‎4 poniżej, a w informacje o decyzjach dotyczących plików cookie można znaleźć w części ‎11 poniżej; Panasonic gromadzi i przetwarza niektóre albo wszystkie Dane osobowe wymienione w poniższej tabeli przy użyciu metod i kanałów również w niej przedstawionych.

Rodzaje gromadzonych Danych osobowych Sposób gromadzenia Danych osobowych
Dane ogólne”: Obejmują dokumenty potwierdzające tożsamość, np. krajowy dokument tożsamości albo podobny, dokumentację powiązań korporacyjnych, powiązań z rządem, sporów sądowych i postępowań regulacyjnych, niekorzystnego przedstawienia w mediach, badania publicznych wykazów osób objętych sankcjami nałożonymi przez poszczególne kraje lub UE oraz rejestry informacji kredytowej. Mogą one obejmować wrażliwe Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w RODO.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje. Od agencji informacji kredytowej, z baz danych dotyczących uczciwości albo innych dostępnych publicznie źródeł.
„Dane związane z komunikacją biznesową”: Dane z komunikacji elektronicznej, np. wiadomości e-mail, wiadomości na czatach, pliki pdf i inne pliki dokumentów.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.
Służbowe dane kontaktowe”: Obejmują stanowisko i funkcję, adres służbowy, służbowy adres e-mail, służbowe numery telefonów (stacjonarne i komórkowe) i służbowy numer faksu.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.
Dane finansowe, dane dotyczące płatności i zamówień”: Obejmują rachunek bankowy spółki i inne dane niezbędne do przetwarzania zamówień, płatności, dostaw i zapobiegania oszustwom/przestępstwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych i inne powiązane dane rozliczeniowe.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.
„Dane identyfikacyjne”: Obejmują dokument potwierdzający tożsamość, np. krajowy dokument tożsamości albo podobny.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.
Dane związane z tożsamością”: Obejmują imię, nazwisko, tytuł i nazwę użytkownika albo podobny identyfikator.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.
„Dane dotyczące lokalizacji”:Takie jak sygnał GPS Państwa produktu albo urządzenia albo informacja o pobliskich punktach dostępu Wi-Fi i masztach telefonii komórkowej, które mogą być do nas przekazywane podczas korzystania z określonych Usług.W sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystywanie technologii skonfigurowanych na danym produkcie, urządzeniu albo w naszej aplikacji.
„Dane dotyczące marketingu i komunikacji”: Obejmują preferencje w zakresie marketingu i komunikacji, np. ustawienia językowe. Śledzimy również czas odbierania i odczytywania komunikatów marketingowych od nas; wykorzystujemy te informacje do doskonalenia naszych usług marketingowych, przekazywania trafniejszych informacji i podnoszenia jakości naszych materiałów marketingowych.W sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii skonfigurowanych na danym produkcie, urządzeniu albo w naszej aplikacji, jeżeli zawczasu wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie ich przez nas; więcej informacji na temat naszej Polityki dotyczącej plików cookie można uzyskać pod adresem: Polityki dotyczącej plików cookie.
„Dane Produktu/Urządzenia/Aplikacji”: Obejmują model urządzenia, numer IMEI [International Mobile Equipment Identity (Międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego)], adres MAC [Media Access Control Address (adres kontroli dostępu do medium transmisyjnego)] interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia i numer telefonu komórkowego przypisany urządzeniu, informacje o sieci komórkowej i systemie operacyjnym, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki mobilnej, ustawienia strefy czasowej, adres IP, szczegóły dotyczące systemu operacyjnego i inne technologie zastosowane w przypadku wykorzystywanego produktu albo urządzenia, które służą uzyskiwaniu dostępu do Usług.W sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystywanie technologii skonfigurowanych na danym produkcie, urządzeniu albo w naszej aplikacji.  
Dane profilu i dane dotyczące korzystania”: Obejmuje to informacje zgromadzone na temat korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej/naszych Usług, takie jak pora i czas korzystania, hasło i dane logowania, witryna kierująca do niniejszej witryny, klikane łącza, przeprowadzane wyszukiwania, podejmowane działania, odwiedzane strony, historia przeglądania, schematy korzystania oraz informacje podane przez Państwa w formularzach.W sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii skonfigurowanych na danym produkcie, urządzeniu albo w naszej aplikacji, jeżeli zawczasu wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie ich przez nas; więcej informacji na temat naszej Polityki dotyczącej plików cookie można uzyskać pod adresem: Polityki dotyczącej plików cookie.  
„Dane dotyczące transakcji:”Obejmuje to informacje dotyczące Państwa transakcji (np.: zakupów albo zwrotów naszych produktów/urządzeń oraz Usług) oraz szczegóły dotyczącetakich produktów/urządzeń, takie jak nazwa produktu/urządzenia oraz usługi, kategoria produktu, numer modelu, numer seryjny, cena zakupu, dowód zakupu, data i miejsce dokonania transakcji, historia fakturowania.Od Państwa bezpośrednio, jeśli zdecydują się Państwo udostępnić nam te informacje.  
(W razie potrzeby dodać dalsze typy Danych osobowych, w przeciwnym wypadku usunąć ten wiersz w całości)(W razie potrzeby dodać dalsze metody gromadzenia lub źródła, w przeciwnym wypadku usunąć ten wiersz w całości)
Wszelkie dodatkowe Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa dobrowolnieBezpośrednio od Państwa

4.    W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe (cel oraz podstawa prawna)?

Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w kontekście działań i w celach wyszczególnionych w poniższej tabeli oraz polegamy na jednej albo więcej z poniższych podstaw prawnych:

 • Realizacja umowy: Kiedy musimy zrealizować umowę, którą zamierzamy zawrzeć albo zawarliśmy z Państwem albo jeżeli musimy (na Państwa żądanie) podjąć kroki przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Zobowiązanie prawne: Kiedy musimy wypełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Prawnie uzasadniony interes: Kiedy działamy w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jeżeli nie narusza on Państwa praw podstawowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Oceniamy nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych i wyważamy go względem potencjalnych skutków dla Państwa. Jeżeli polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie na warunkach określonych w RODO; więcej informacji na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów albo sposobu badania przez nas wyważenia naszych interesów względem skutków przetwarzania wywieranych na Państwa można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu środków komunikacji wyszczególnionych w ustępie 14 poniżej.
 • Zgoda: Jeżeli polegamy na Państwa zgodzie, prosimy o nią osobno (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Proszę zauważyć, że Panasonic nie opiera żadnej decyzji wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym na profilowaniu, jeżeli taka decyzja wpływa na Państwa w znaczącym stopniu albo niesie dla Państwa skutki prawne (art. 22 RODO).

Działanie i celRodzaje Danych osobowychPodstawa prawna
Zarządzać niniejszą witryną i naszymi Usługami Aby bezpiecznie świadczyć Usługi i zarządzać niniejszą witryną, w tym na bieżąco poprawiać jej funkcjonowanie, w tym monitorować wydajność centrów danych oraz sieci, chronić bezpieczeństwo naszej infrastruktury oraz Usług, testować, sporządzać raporty i rozwiązywać problemy.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane profilu i dane dotyczące korzystania
Dane Produktu/Urządzenia/Aplikacji
Dane dotyczące lokalizacji
Prawnie uzasadniony interes
Zobowiązanie prawne Zgoda
Tworzenie Konta albo Profilu Kiedy tworzą Państwo konto albo profil w witrynie internetowej Panasonic albo aplikacji, na przykład przy rejestracji w [My Panasonic albo Usłudze Chmury Toughbook] oraz rejestracji produktów i usług.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Realizacja umowy
Publikacja Państwa komentarzy na tablicach ogłoszeń i forach Niektóre witryny oraz aplikacje Panasonic mają tablice ogłoszeń, fora, tablice informacyjne, czaty, blogi orz podobne funkcje („Treści społecznościowe”), poprzez które można zamieszczać informacje, wiadomości i inne materiały. Obejmuje to na przykład nasz blog Toughbook.Dane związane z komunikacją biznesową
dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane profilu i dane dotyczące korzystania
Realizacja umowy
Zgoda
Świadczenie naszych Usług W celu świadczenia naszych Usług albo zapewniania konkretnych funkcji na Państwa żądanie, w tym w celu umożliwienia nam wypełniania naszych zobowiązań wynikających z ewentualnej umowy z Państwem (takich jak gwarancje na produkty albo urządzenia), zapewnienia obsługi klienta oraz rozwiązywania wszelkich innych kwestii związanych ze wsparciem (takich jak rozpatrywanie reklamacji) oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników oraz informacji. Dane związane z komunikacją biznesową
dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane finansowe, dane dotyczące płatności i zamówień
Dane dotyczące transakcji
Realizacja umowy
Cele biznesowe Do monitorowania działalności, ochrony naszych aktywów, prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, zarządzania informacją, księgowości, audytów oraz windykacji.Dane związane z komunikacją biznesową
dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane finansowe, dane dotyczące płatności i zamówień
Dane dotyczące transakcji
Obowiązek prawny
Prawnie uzasadniony interes
Aktualizacje Do komunikacji z Państwem, w tym do komunikacji z Państwem w sprawach dotyczących Państwa konta, profili albo kontaktów z nami; dostarczania Państwu ważnych informacji dotyczących produktów, urządzeń, aplikacji albo innych Usług oraz wysyłania Państwu powiadomień na temat wszelkich istotnych zmian w naszym regulaminie albo polityce np.: niniejszej Informacji o ochronie prywatności.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane dotyczące transakcji
Prawnie uzasadniony interes
Zobowiązanie prawne
Promocje, gry (online), zawody, loterie, transakcje typu cash back, konkursy i podobne działania Aby poprawnie prowadzić powyższe i zarządzać nimi, w tym udostępniać Państwa Dane osobowe sponsorom.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane dotyczące transakcji
Realizacja umowy
Prawnie uzasadniony interes
Wysyłanie komunikatów marketingowych W celu przedstawiania spersonalizowanych reklam, treści sponsorowanych, formułowania rekomendacji w oparciu o Państwa wcześniejszą aktywność w naszych Usługach oraz wysyłanie Państwu komunikatów promocyjnych, takich jak biuletyny oraz udostępnianie Państwa Danych osobowych Partnerowi, jeżeli wyślą nam Państwo zapytanie sprzedażowe.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane dotyczące marketingu i komunikacji
Dane Produktu/Urządzenia/Aplikacji
Dane profilu i dane dotyczące korzystania
Zgoda
Realizacja umowy Prawnie uzasadniony interes
Doskonalenie Usługi i Ankiety W celu opracowywania nowych i doskonalenia istniejących produktów i Usług Panasonic, formułowania rekomendacji, przedstawiania reklam i innych komunikatów oraz dowiedzenia się więcej na temat Państwa preferencji, co obejmuje pozyskiwanie od Państwa opinii na temat naszych produktów i Usług oraz przeprowadzanie badań ankietowych. Obejmuje to również tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk na temat korzystania z naszych Usług.dane kontaktowe
Dane profilu i dane dotyczące korzystania
Dane związane z tożsamością
Dane dotyczące transakcji
Zgoda Prawnie uzasadniony interes
Wycofanie produktu W bardzo mało prawdopodobnej sytuacji, w której spółka Panasonic zmuszona byłaby do wycofania produktu z rynku, w tym z przyczyn bezpieczeństwa, musimy się z Państwem skontaktować w celu przekazania instrukcji dotyczących zwrotu posiadanego przez Państwa produktu.dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane dotyczące transakcji
Zobowiązanie prawne
Zgodność i działania prawne Zapewnianie możliwości zarządzania, prowadzenia działalności operacyjnej i zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi politykami i procedurami Panasonic, jak również dochodzenie praw i obrona na wypadek sporu prawnegoDane ogólne
Dane związane z komunikacją biznesową
dane kontaktowe
Dane związane z tożsamością
Dane finansowe, dane dotyczące płatności i zamówień
Dane dotyczące transakcji
Zobowiązanie prawne
Prawnie uzasadniony interes
Badania pod kątem zgodności z przepisami W celu zapobiegania oszustwom, korupcji, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych działań przestępczych lub wykrywania ich w kontekście fuzji i przejęć lub ogólnego zarządzania ryzykiem (np. związanego z wiarygodnością kredytową, kontrolą eksportu, oszustwami, praniem pieniędzy lub zakazem przekupstwa lub korupcji), w tym w celu badania publicznych wykazów osób objętych sankcjami nałożonymi przez poszczególne kraje lub UE, rejestrów kredytowych, aby wykluczyć istnienie niekorzystnych informacji publicznych łączących Państwa z oszustwem lub wykroczeniem finansowym, w tym przekupstwem, oraz aby sprawdzić, czy są Państwo „osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne” (tj. czy są lub byli Państwo urzędnikami państwowymi lub urzędnikami pochodzącymi z wyboru) lub są Państwo powiązani z takimi osobami.Dane ogólne
dane kontaktowe
Dane identyfikacyjne
Dane związane z tożsamością
Zobowiązanie prawne
Prawnie uzasadniony interes
Uczenie się maszyn W celu automatyzacji procesów biznesowych, w tym fakturowania i rachunkowości, udzielania odpowiedzi w ramach komunikacji biznesowej.Dane związane z komunikacją biznesową
dane kontaktowe
Prawnie uzasadniony interes

5.    Komu ujawniamy Państwa Dane osobowe?

Nie będziemy ujawniać Państwa Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do realizacji ich niezależnych celów marketingowych ani biznesowych, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Możemy jednak ujawniać Państwa Dane osobowe niżej wymienionym podmiotom w celach, w których zostały one zgromadzone zgodnie z informacjami przedstawionym w części 4, polegając na określonych tam podstawach prawnych:

 1. Panasonic Corporation i jej jednostkom stowarzyszonym

Może zaistnieć konieczność przekazania Państwa Danych osobowych w ramach Grupy spółek Panasonic w celu świadczenia usług żądanych przez Państwa albo wszelkich innych usług/pomocy wnioskowanych przez Państwa. Wszystkie spółki z Grupy Panasonic są zobowiązane do stosowania praktyk dotyczących ochrony prywatności określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub innej polityce prywatności, o której mogą Państwo zostać poinformowani, oraz do przetwarzania Państwa Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa o ochronie prywatności i danych.

 1. Usługodawcy

Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i usług w zakresie zarządzania systemami oraz pomagają nam zarządzać określonymi działaniami i usługami w naszym imieniu; będą oni działać w charakterze podmiotów przetwarzających wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 1. Partnerzy dystrybucyjni

Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami w związku z potencjalną możliwością sprzedaży, możemy przekazać Państwa Służbowe dane kontaktowe oraz Dane dotyczące tożsamości naszym zatwierdzonym partnerom dystrybucyjnym, aby umożliwić im udzielenie odpowiedzi na żądanie nawiązania kontaktu oraz dokładniej określić Państwa wymagania.

 1. Podmiotom zewnętrznym, gdy jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub w celu ochrony naszej działalności i usług

Będziemy ujawniać Państwa Dane osobowe, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa albo reagować na prowadzone prawidłowo postępowania prawne, w tym te wszczęte przez organy ścigania albo inne agencje rządowe; aby chronić naszych klientów (np. zapobiegać wysyłaniu spamu lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług); aby zapewniać i utrzymywać bezpieczeństwo naszych Usług (np. zapobiegać atakom na nasze systemy lub sieci albo je powstrzymywać); aby dbać o higienę pracy naszych pracowników i innych osób, z którymi się kontaktujemy; albo aby chronić prawa czy też mienie Panasonic, w tym egzekwować regulaminy albo umowy regulujące korzystanie z naszych Usług.

 • Innym podmiotom w związku z transakcjami korporacyjnymi

Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe podmiotom zewnętrznym lub wewnątrz Grupy spółek Panasonic w ramach reorganizacji, fuzji, przeniesienia, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji albo innej formy zbycia całości bądź części przedsiębiorstwa, aktywów bądź akcji Panasonic, w tym w związku z ewentualną upadłością albo podobną procedurą.

 • Zewnętrznym organizatorom konkursów

Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe sponsorom zewnętrznym loterii, konkursów, losowań bezpłatnych nagród i podobnych promocji. Ci usługodawcy zewnętrzni zostaną Państwu uprzednio wskazani, zanim dołączą Państwo do jakiegokolwiek konkursu, loterii, losowania czy podobnej promocji.

 • Innym podmiotom za Państwa zgodą albo wedle Państwa uznania

Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe podmiotom zewnętrznym, gdy wyrażą Państwo zgodę na takie udostępnianie albo zażądają takiego udostępnienia.

6.    Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych?

Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych ma dla Panasonic największe znaczenie. Wprowadziliśmy szereg odpowiednich środków fizycznych i technicznych, a także odpowiednio wymagające polityki i procedury. Mają one na celu zabezpieczenie Państwa Danych osobowych oraz ich ochronę przed przypadkowym albo niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem albo dostępem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. W ramach tych środków uwzględniamy najnowocześniejsze technologie, koszty ich wdrożenia, charakter Danych osobowych i ryzyko związane z przetwarzaniem.

Kwestie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony Danych osobowych, zostały zorganizowane w ramach globalnego Programu Panasonic nazywanego Zarządzaniem bezpieczeństwem informacji („ZBI”). Powiązane cele, standardy i środki służące do ich wdrożenia zostały zorganizowane w obowiązującej globalnie Polityce oraz dalszych standardach i wytycznych. W ramach Programu i wszystkich jego części stosowane jest coroczne podejście oparte na cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act, PDCA) w celu zapewnienia poufności, rzetelności i dostępności wszystkich danych (w tym Państwa Danych osobowych) w ciągu całego cyklu życia informacji, od zgromadzenia do zniszczenia takich informacji.

7.    Dostęp do swoich Danych osobowych i inne przysługujące Państwu prawa

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawa przysługujące Państwu na mocy przepisów RODO obejmują prawo do uzyskania informacji, prawo do uzyskania dostępu do kopii Państwa Danych osobowych, prawo do zażądania sprostowania albo aktualizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawą Danych osobowych, które posiadamy oraz prawo do zażądania usunięcia Państwa Danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w każdej chwili, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach RODO oraz prawo do tego, aby nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu.

Ponadto, w określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. Prawo to polega na tym, że mogą Państwo zażądać zwrotu przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądać przekazania takich danych osobowych osobom trzecim bez utrudnień z naszej strony i z zastrzeżeniem Państwa własnych zobowiązań do zachowania poufności.

Przysługuje Państwu również prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili, przy czym takie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania wykonanego przed takim wycofaniem.

Państwa prawa zostały dokładnie określone w art. 7 i rozdziale 3 RODO oraz w innych obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych.

Prawa przysługujące Państwu w związku komunikacją marketingową

W przypadkach, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa, przetwarzamy Państwa Służbowe dane kontaktowe, Dane związane z tożsamością, Dane dotyczące marketingu i komunikacji, Dane Produktu/Urządzenia/Aplikacji i Dane profilu i dane dotyczące korzystania w celach związanych z komunikacją marketingową, aby wysyłać Państwu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomości tekstowe (takie jak SMS) wiadomości związane z produktami, urządzeniami i innymi Usługami Panasonic zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi marketingu.

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych w tych celach. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw i zażądają od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych w celach marketingowych, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych osobowych w tych celach.

Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości marketingowych od Panasonic, proszę zaktualizować swoje preferencje dotyczące poczty elektronicznej i kontaktu w swoim koncie Mój Panasonic albo kliknąć opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” w którejkolwiek z otrzymanych od nas marketingowych albo promocyjnych wiadomości e-mail.

Korzystanie z praw

Jeżeli życzą sobie Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, proszę skontaktować się z nami, korzystając ze sposobów komunikacji określonych w ust. 14 poniżej.

Skargi

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane osobowe, proszę skontaktować się z nami, korzystając ze sposobów komunikacji określonych poniżej w ust. 14 albo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego:

8.    Przekazywanie danych za granicę

W przypadku przekazywania Państwa Danych osobowych odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) zapewniamy zachowanie bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych poprzez przekazywanie ich wyłącznie do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony w uznaniu Komisji Europejskiej, takich jak np. Japonia i Wielka Brytania, lub poprzez wykorzystanie Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w razie konieczności stosując dodatkowe środki w celu zapewnienia zasadniczo takiego samego stopnia ochrony Państwa Danych osobowych jak w EOG.

Tym samym, w przypadku przekazywania Państwa Danych osobowych poza teren Serbii, Szwajcarii, Turcji albo Wielkiej Brytanii zapewniamy zachowanie ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

Mogą Państwo zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie i uzyskać kopię informacji na temat stosownych zabezpieczeń, które zapewniamy, wysyłając żądanie z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 14.

9.    Przechowywanie danych – Jak długo będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe?

Państwa Dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały one zgromadzone. Obejmuje to cele związane z realizacją zawartej z Państwem umowy, spełnieniem wszelkich obowiązków prawnych, regulacyjnych, rachunkowych i sprawozdawczych, które na nas ciążą, oraz ustaleniem istnienia i odpieraniem roszczeń prawnych.

10.          Łącza i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych Usługach

Nasze witryny internetowe, aplikacje i produkty mogą zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube, LinkedIn i Facebook. Takie linkowane witryny internetowe i aplikacje nie znajdują się pod kontrolą Panasonic i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu ich praktyk w zakresie prywatności ani treści jakichkolwiek linkowanych witryn internetowych i aplikacji. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z jakiejkolwiek witryny internetowej albo aplikacji podmiotu zewnętrznego, Dane osobowe zgromadzone poprzez witrynę internetową albo aplikację podmiotu zewnętrznego będą podlegać postanowieniom polityki prywatności tego podmiotu zewnętrznego. Zdecydowanie zalecamy, aby poświęcili Państwo czas na zapoznanie się politykami prywatności każdego podmiotu zewnętrznego, któremu udostępniają Państwo Dane osobowe.

11.          Pliki cookie

W celu uzyskania informacji na temat tego, czym są pliki cookie, w jaki sposób spółka Panasonic i inne podmioty zewnętrzne wykorzystują pliki cookie i podobne technologie oraz w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, proszę zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

12.          Dane osobowe dzieci

Ta Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci (czyli każdej osoby w wieku poniżej 16 lat) i świadomie nie gromadzimy ani nie usiłujemy gromadzić Danych osobowych pochodzących od dzieci albo dotyczących dzieci.

13.          Zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo Państwa Danych osobowych

Ważne jest również, żeby często sprawdzali Państwo aktualizacje Informacji o ochronie prywatności, ponieważ możemy wprowadzać do niej zmiany. W części „Data ostatniej aktualizacji” znajdującej się na górze tej strony określono, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności była ostatnio aktualizowana, przy czym wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania zaktualizowanej wersji Informacji o ochronie prywatności.

Jeżeli zmiany będą istotne, poinformujemy Państwa dodatkowo, dodając stosowne oświadczenie w tej witrynie internetowej albo wysyłając powiadomienie poprzez którąkolwiek z odpowiednich Usług albo pocztą elektroniczną.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o ochronie prywatności za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do Usług albo w inny sposób wchodzą Państwo z nami w interakcję, aby uzyskiwać aktualne informacje na temat naszych praktyk dotyczących informacji i dostępnych dla Państwa możliwości wyboru.Ważne jest dla nas, aby posiadane przez nas Dane osobowe na Państwa temat były zawsze prawidłowe i aktualne. Proszę nas informować w przypadku zmiany jakichkolwiek Danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat.

14.          Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania albo wykorzystania Państwa Danych osobowych albo w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, proszę skontaktować się z nami pod adresem:

I. Pocztą:

Panasonic Marketing Europe GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Wołoska 9, Polska


II. Telefonicznie:
801 003 532 (połączenia z numerów stacjonarnych)
22 295 37 27 (połączenia z numerów komórkowych)
*Opłaty za połączenie pobierane według cenników operatora
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 9:00-17:00

III. W przypadku pytań dotyczących Ochrony danych w Europie, proszę skontaktować się z nami pod adresem:

Panasonic Marketing Europe GmbH

The Data Protection Officer [Inspektor ochrony danych]

Hagenauerstrasse 43

D-65203 Wiesbaden

albo pocztą elektroniczną: Data_Protection@eu.panasonic.com

Proszę zauważyć, że Panasonic Marketing Europe GmbH działa jako Przedstawiciel administratora danych (art. 27 RODO), jeżeli mieszkają Państwo w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Ochrony danych w Wielkiej Brytanii, proszę skontaktować się z nami pod adresem:

UK Legal Department [Dział Prawny w Wielkiej Brytanii]

Panasonic Business Support Europe GmbH (UK branch) [Oddział w Wielkiej Brytanii]

Maxis 2, Western Road,

Bracknell, Berkshire,

RG12 1RT

albo pocztą elektroniczną: UKLegal@eu.panasonic.com

Dodaj produkt
Dodaj produkt
Dodaj produkt
Dodaj produkt
Zobacz porównanie
Zobacz porównanie zminimalizować